Защита на личните данни. Поверителност

Политика за защита на личните данни в "СМГ учители" ООД

Лични данни по смисъла на ЗЗЛД са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

"СМГ учители" ООД, с ЕИК 204853581, е администратор на лични данни, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен №434020.

"СМГ учители" ООД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни се обработват, за основен приоритет.

"СМГ учители" ООД обработва лични данни за цел предоставяне от нас на услуги на лицата, чиито данни се обработват, или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такава услуга.

Предоставянето на личните данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени "СМГ учители" ООД няма да бъде в състояние да предостави искания продукт или услуга.

Лицата, чиито лични данни се обработват от "СМГ учители" ООД, имат право на достъп и право да поискат коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от "СМГ учители" ООД чрез системата за профил на клиента.

"СМГ учители" ООД, с цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството в Република България.

Личната информация, която лицата предоставят на "СМГ учители" ООД при подаване на заявка за предоставяне на продукт или услуга, се използва с цел анализиране на това дали те отговарят на условията за предоставяне на този продукт или услуга. Данните могат да бъдат използвани от "СМГ учители" ООД, в случай че желаем да се свържем с лицата във връзка с подадената заявка за продукт или услуга.

С оглед възможността заявителите по продукт или услуга да предоставят неистинска и/или невярна информация "СМГ учители" ООД осъществява детайлно проучване на информацията, която постъпва чрез исканията, с цел предотвратяване на незаконосъобразното ѝ обработване. В случай че в хода на проучването бъдат установени данни, които пораждат обосновани съмнения за извършено правонарушение, "СМГ учители" ООД сигнализира компетентните органи. "СМГ учители" ООД може да разкрива личните данни на лицата, подали искане за ползване на продукт или услуга, само на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения.

В случай че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са попълнени от заявителя в искането за продукт или услуга и тези данни са предоставени без съгласието и/или знанието на техния титуляр или по друг незаконосъобразен начин, "СМГ учители" ООД ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това титуляря на тези данни, доколкото това е възможно.

Защита на личните данни

"СМГ учители" ООД полага всички разумни усилия за опазване неприкосновеността на личните данни, които може да ни станат известни, в случаите когато потребителите попълват и предоставят документи и информация на този уебсайт.

Тъй като предаването на информация по интернет може да бъде обект на намеса или проверка от трети (недобронамерени) лица, потребителите трябва да помнят, че личните данни разкрити на този уебсайт или чрез електронна поща са потенциално достъпни за други лица и следователно могат да бъдат събирани и използвани от други (недобронамерени) лица без съгласието на потребителя. "СМГ учители" ООД не може да гарантира неприкосновеност на такава комуникация и не носи никаква отговорност за сигурността на личните данни предадени чрез този уебсайт.

Често задавани въпроси (FAQ) може да видите тук.