Общи условия

Общи условия за Извънкласни дейности

 


Общи условия за използване на електронен магазин
"СМГ записване"

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "СМГ учители" ООД, с ЕИК: 204853581, гр. София ПК:1797, ж.к. Младост-1, бл. 89, вх. Н, ет. 1, ап. 217, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин https://www.smgood.bg/, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

РАЗДЕЛ II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: "СМГ учители" ООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София ПК:1797, ж.к. Младост-1, бл. 89, вх. Н, ет. 1, ап. 217
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Искър 61
4. Данни за кореспонденция: гр. София ПК:1797, ж.к. Младост-1, бл. 89, вх. Н, ет. 1, ап. 217
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204853581
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 434020
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204853581

РАЗДЕЛ III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет https://www.smgood.bg/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН услуги, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на услугите, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки и/или услуги, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките и/или услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките и/или услугите, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвател на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е физическо лице – родител/настойник на ученик, като услугата се предоставя на ученика.
(2) Доставчика има правото да отхвърли всяка поръчка, за която Ползвателят не е предоставил информация за имената на ученика, на когото ще се доставя стоката/услугата. При отхвърляне на такава поръчка сумата, заплатена от Ползвателя, се изплащат обратно на Ползвателя след намаляване на сумата с такса за отмяна, чийто размер и начин на изчисляване е описан чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, както и стоката/услугата не се доставя на Ползвателя.
(3) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на услугите, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(4) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на услуги, Доставчикът се задължава да предостави на Ползвателя определените от себе си чрез интерфейса услуги.
(5) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените услуги съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(6) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите услуги в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(7) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на услугите.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

РАЗДЕЛ IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на услуги, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. (2).
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика услуги в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят – физическо лице, родител/настойник на ученик, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на услуга се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока и/или услуга, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките и/или услугите на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока и/или услуга без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки и/или услуги на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки и/или услуги за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия Раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките и/или услугите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока и/или услуга на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Резултати след доставката на стока/услуга се обявяват (едновременно):
• в Интернет;
• публично;
• поименно.
Ползвателя, със завършване на поръчката си, приема резултата да бъде обявен по описания в тази алинея начин. Ако Ползвателя не е съгласен, може да не поръчва съответната стока/услуга.
(3) Цената на стоките и/или услугите с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока и/или услуга в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Срокът за плащане на стоката/услугата е описан чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. При различни методи за заплащане Доставчика може да определи различен срок за една и съща стока/услуга.
Доставчика си запазва правото временно да увеличава или намалява срока за плащане.
Суми, заплатени след изтичане на срока, се изплащат обратно на Ползвателя след намаляване на сумата с такса за отмяна, чийто размер и начин на изчисляване е описан чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, както и стоката/услугата не се доставя на Ползвателя. По изключение, Доставчика може да приеме плащането и да достави услугата след изтичане срока за плащане, само ако Доставчика прецени, че това е в рамките на възможности си за доставка на услугата, към момента на получаване на сумата.
(4) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките и/или услугите, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките и/или услугите в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избиране на стоките и/или услугите за сключване на договора за покупко-продажба;
(5) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(7) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки и/или услуги в сайта си.
(8) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки и/или услуги.
(9) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и/или услуги и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките и/или услугите преди доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, срещу такса за отмяна (обезщетение/неустойка) и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на заявяване (поръчване) на стоката и/или услугата, чрез Заявление за отмяна на заявката, изпратено до Доставчика в срок до 23:59:59 часà на последния ден четвъртък, предхождащ датата (за начало) на доставка на стоката и/или услугата. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. заявлението за отмяна е направено след 23:59:59 на последния ден четвъртък, предхождащ датата (за начало) на доставка на стоката и/или услугата;
2. за доставка на стоки и/или услуги, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
3. за доставка на стоки и/или услуги, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
4. за доставка на стоки и/или услуги, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки и/или услуги, от които не могат да бъдат отделени;
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката и/или услугата. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез формуляр за отказ от договора.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, но намалени с размера на таксата за отмяна, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки и/или услуги са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката и/или услугата – такса за отмяна. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките и/или услугите, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките и/или услугите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и/или услуги и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез заявление (стандартен формуляр за отказ съгласно ЗЗП) за отказ от договора.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките и/или услугите сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките и/или услугите или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките и/или услугите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и/или услугата и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока и/или услуга поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките и/или услугите са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките и/или услугите е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки и/или услуги, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките и/или услугите на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

РАЗДЕЛ VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Доставчикът доставя и предоставя стоката и/или услугата на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

РАЗДЕЛ VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

Чл. 19. Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

РАЗДЕЛ IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя.

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.smgood.bg/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
• в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите и съгласно правилата за отказ, описани в тези Общи условия. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока и/или услуга, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки и/или услуги.

РАЗДЕЛ XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.