Новини « назад

КАМПАНИЯ ПО ЗАПИСВАНЕ за 2018-2019 учебна година

13 юни 2018

 (Информация относно видовете групи за следващата учебна година ще публикуваме след 20 юни.)

I. Организация

1. Провеждането на обучителните Модули през 2018-2019 учебна година се организира в два вида групи: 1)нормална и 2)маломерна.

1.1. В нормална група броят на учениците е от 20 до 28.

1.2. В маломерна група броят на учениците е от 10 до 15.

2. Ученик, който се обучава в СМГ "Паисий Хилендарски", НЕ може да бъде записан за тези ИД, независимо от класа или формата на обучение.

2.1. Не се изисква предварителна проверка на способностите и готовността на ученика чрез тестове, изпити или други форми, като задължително условие за да бъде записан ученик за ИД.

3. Преди началото на 2018-2019 учебна година "СМГ учители" ООД организира Кампания по записване (Кампанията) за обучителни Модули. Тя е разделена на четири етапа на записване, като при всеки етап организацията е създадена съгласно отделни условия и срокове за записване.

4. По време на Кампанията обучителните Модули са организирани в следните подтипове групи: 1)групи-продължение и 2)новооткрити групи.

5. Група-продължение се нарича група, при която преподавателят, който ще осъществява ИД в нея, е същият като предходната учебна година, и разликата спрямо предходната учебна година е само в класа на учениците в групата. (Пример за група-продължение: Преподавателят АБВГДЕ е осъществявал ИД в група по Математика с ученици от III клас през 2017-2018 учебна година и същият преподавател АБВГДЕ ще осъществява ИД в група по Математика с ученици от IV клас през 2018-2019 учебна година и учениците са едни същи през тези две учебни години.). Новооткрити групи са всички, които не са групи-продължение.

6. "СМГ учители" ООД определя коя е група-продължение и коя е новооткрита.

7. Работното време за записване е от 8:00 часà до 13:00 часà, като няма да има онлайн записване.

8. Плащането на таксата за обучителен Модул трябва да се извърши по банкова сметка на "СМГ учители" ООД.

9. Дължимите суми трябва да постъпят в сметката на "СМГ учители" ООД до 23:59:59 часà на първия официално работен ден, следващ датата на подаване на Заявлението за записване.
Суми, заплатени след изтичане на определения срок, се изплащат обратно на родителя и ученикът НЕ бива записан в съответната група.

II. Първи етап от Кампанията е от 25 юни до 28 юни, включително, и се организира според следните правила:

10. Записват се само ученици, които през предходната учебна година са посещавали групата при същия преподавател.

11. Не се записват ученици, които са били в IV клас през предходната учебна година и ще учат в V клас през новата учебна година.

12. Записването се извършва според списък с имената на учениците, които имат право да бъдат записани в групата-продължение, а именно всички ученици, посещавали групата през последния обучителен Модул на предходната учебна година. (Забележка: Информация дали даден ученик е включен в списъка може да получите от съответния преподавател.)

13. Ученик, който не е в списъка с имена, не може да бъде записан в съответната група-продължение.

14. Ако са изпълнени следните две условия: 1)броят на учениците, посещавали групата през последния обучителен Модул на предходната учебна година, е по-малък отколкото е броят на свободните места в групата-продължение по т.1.1 и 1.2; и 2)общият броя на учениците, посещавали групата през всички обучителни Модули на предходната учебна година, е бил по-голям отколкото е броят на свободните места в групата-продължение по т.1.1 и 1.2, в списъка се включват учениците според следните правила:

14.1. В списъка първо се включват всички ученици, които са заплатили всички занятия от всички обучителни Модули за групата през предходната учебна година.

14.2. В случай, че има ученик с брой заплатени занятия, равен на броя заплатени занятия от последния в списъка, то тогава този ученик също се допълва към списъка, но за да се спази ограничението по т.1.1 и 1.2 – с предимство се записва ученикът, чийто родител подаде Заявление за записване по-рано. След достигане на ограничение по т.1.1 и 1.2, неподалите Заявление за записване родители не могат да запишат ученик в тази или друга група-продължение, дори и да са били включени в списъка.

14.3. В случай че след изпълняване на предните две подточки списъкът с имена съдържа брой ученици, по малък от ограничението по т.1.1 и 1.2: Учениците, които за заплатили само част от занятията от обучителните Модули през предходната учебна година се подреждат според броя заплатени занятия, в низходящ ред. Тогава списъкът се допълва до ограничението по т.1.1 и 1.2 с имената на учениците с по-голям брой заплатени занятия, като правилото по 9.2 се прилага отново. Останалите ученици не се включват в списъка за тази група-продължение.

15. При записването на ученик в група-продължение, родителят може да запише същия ученик и в друга новооткрита група (например, по друг учебен предмет).

16. При записването на ученик в група-продължение, родителят може да запише негов брат/сестра в друга новооткрита група.

III. Втори етап от Кампанията е от 2 юли до 5 юли, включително, и се организира според следните правила:

17. Записват се само ученици, които през предходната учебна година са посещавали обучителен Модул без значение от групата или преподавателя.

18. Не се записват ученици, които са били в IV клас през предходната учебна година и ще учат в V клас през новата учебна година.

19. Учениците се записват в новооткрити групи и в групи-продължение до достигане на ограничение по т.1.1 и 1.2. (Забележка: Възможно е съгласно 11 и 12 броят на свободните места в група да е намалял по време на преден етап от Кампанията).

20. Записването се извършва според списък с имената на учениците, които имат право да бъдат записани.

21. В списъка се включват всички ученици, които са заплатили поне едно занятие от обучителен Модул за група през предходната учебна година.

22. Ученик, който не е в списъка с имена, не може да бъде записан, освен в случай на т.20.

23. При записването на ученик, родителят може да запише същия ученик и в друга група (например, по друг учебен предмет).

24. При записването на ученик, родителят може да запише негов брат/сестра в същата или в друга група.

IV. Трети етап от Кампанията на 9 и 10 юли и се организира според следните правила:

25. Записват се само ученици, които са били в IV клас през предходната учебна година и ще учат в V клас през новата учебна година и които през предходната учебна година са посещавали обучителен Модул без значение от групата или преподавателя. (Забележка: виж т.2)

26. Учениците се записват в новооткрити групи и в групи-продължение до достигане на ограничение по т.1.1 и 1.2. (Забележка: Възможно броят на свободните места в група да е намалял по време на преден етап от Кампанията.)

27. Записването се извършва според списък с имената на учениците, които имат право да бъдат записани.

28. В списъка се включват всички ученици, които са заплатили поне едно занятие от обучителен Модул за група в IV клас през предходната учебна година.

29. Ученик, който не е в списъка с имена, не може да бъде записан, освен в случай на т.20.

30. При записването на ученик, родителят може да запише същия ученик и в друга група (например, по друг учебен предмет).

31. При записването на ученик, родителят може да запише негов брат/сестра в същата или в друга група.

V. Четвърти етап от Кампанията започва на 11 юли и се организира според следните правила:

32. Записват се всички ученици, независимо от факта дали през предходната учебна година са или не са посещавали обучителен Модул.

33. Учениците се записват в новооткрити групи и в групи-продължение до достигане на ограничение по т.1.1 и 1.2. (Забележка: Възможно е броят на свободните места в група да е намалял по време на преден етап от Кампанията).

34. При записването на ученик, родителят може да запише същия ученик и в друга група (например, по друг учебен предмет).

35. При записването на ученик, родителят може да запише негов брат/сестра в същата или в друга група.

 


Често задавани въпроси (FAQ) може да видите тук.

Ако искате своевременно да получавате новини от нас,
харесайте страницата ни във Facebook като натиснете бутона